03 trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021

Ngày 22/02/2021, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội vừa có Công văn 362/LĐTBXH-BHXH trả lời một số nội dung vướng mắc trong thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu. Một trong những nội dung đáng chú ý là làm rõ các trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021

Theo đó, đối tượng thuộc một trong những trường hợp dưới đây sẽ đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2021:

(1) Lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường;

(2) Đối với lao động nam sinh tháng 12 năm 1965 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1970 thuộc một trong các trường hợp.

+ Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB-XH ban hành;

+ Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021).

+ Được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% trước ngày 1-1-2021;

(3) Lao động nam sinh tháng 12 năm 1970 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1975 được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 1-1-2021.

Đối với các trường hợp khác, thời điểm hưởng lương hưu tương ứng theo tháng, năm sinh.