Thủ tục làm “Sổ hồng” cho nhà ở riêng lẻ

Hiện nay, chỉ có một loại sổ với tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) còn Sổ đỏ hay Sổ hồng thì chỉ là tên gọi phổ biến hay gọi của người dân.

Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận tại 02 thời điểm khác nhau (Thông tư 23/2014/TT-BTNMT), cụ thể:

Trường hợp 1: Nhà và đất được cấp Giấy chứng nhận cùng nhau

Thẩm quyền

(Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

– UBND cấp xã (xã, phường , thị trấn) nơi có đất

– Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh (bộ phận một cử)

– Nơi chưa có Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Hồ sơ

(Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)

– Đơn theo mẫu 04a/ĐK

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ lin quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

– Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho đất thì phải nộp một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị dịnh 43/2014/NĐ-CP;

Lưu ý: Khi đăng ký quyền sở hữu nhà ở  thì phải có sơ đồ nhà ở, (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở)

Trình tự, thủ tục thực hiện Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại một trong các cấp có thẩm quyền

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết

– Trong giai đoạn này, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc theo nhiệm vụ để đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

– Đối với người sử dụng đất chỉ cần nhớ nghĩa vụ của mình đó là thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận…). Khi nhận được thông báo nộp tiền thì nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông báo và lưu giữ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

Bước 4: Trả kết quả

– Sau khi UBND cấp huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cập nhật thông tin vào Sổ địa chính và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Người được cấp Giấy chứng nhận nhận lại bản chính giấy tờ đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.

Thời hạn giải quyết

(Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

 – Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp 2: Nhà ở được chứng nhận quyền sử hữu sau khi thửa đất đã có Giấy chứng nhận

Thẩm quyền

 (Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

– UBND cấp xã (xã, phường , thị trấn) nơi có đất

– Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh (bộ phận một cử)

– Nơi chưa có Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Hồ sơ

(Khoản 3 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)

– Đơn theo Mẫu số 04a/ĐK.

– Một trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

– Sơ đồ về nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở đã có sơ đồ nhà ở phù hợp với hiện trạng.

– Giấy chứng nhận đã cấp.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Trình tự, thủ tục thực hiện Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Bước 4: Trả kết quả

Thời gian giải quyết

(khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung nhà ở không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.