Hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư

Thẩm quyền – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở tài nguyên và môi trường

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và địa phương có liên quan, Chi cục thuế huyện, thành phố, Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở.
Trình tự

thực hiện

Bước 01: Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư nộp hồ sơ về dự án tại Sở tài nguyên và Môi trường các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất Đai.
Bước 02: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án;

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

  • Gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra;
  • Gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
  • Đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.
Bước 03: Người mua hoặc chủ đầu tư nộp một bộ hồ sơ tại Sở tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 3 Điều 72 nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 5 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
Bước 04: Chủ đầu tư hoặc người mua nhà đề nghị cấp GCN

  • Nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN tại Văn phòng đăng ký đất đai;
  • Văn phòng đăng ký đất đai; Cơ quan Thuế thực hiện thẩm định hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);
  • Thực hiện nghĩa vụ tài chính;
  • Nếu đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp GCN;
Cách thức thực hiện hồ sơ Nộp tại Sở tài nguyên và môi trường.
Hồ sơ
Số lượng 01 (bộ)
Thành phần           1. Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
          2. Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật/ hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư có xác nhận của chủ đầu tư
           3. Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.
          4. Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng (Bản gốc – nếu có) hoặc Hóa đơn giá trị gia tăng (Bản gốc- theo phần đã thanh toán) hoặc Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (Bản gốc)
          5. Sơ đồ kỹ thuật nhà đất sau khi đã kiểm tra của Sở TNMT/giấy hoàn công nhà (nếu có)
          6. Bản sao có công chứng các loại giấy tờ của người mua: Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
          7. Tờ khai lệ phí trước bạ
Thời hạn

giải quyết

           Không quá 30 ngày  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Kết quả

thực hiện

   – Hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất .

    – Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối đăng ký.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Luật đất đai 2013;

– Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014;

– Luật Xây dựng 2014;

– Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011; số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011, số 34/TT-BTC ngày 28/3/2013;

– Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011; số 34/TT-BTC ngày 28/3/2013;