Thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thẩm quyền Cơ quan đăng ký đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan hữu quan;

Bước 4: Cơ quan được lấy ý kiến trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý được phân công;

Bước 5: Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh;

Bước 6: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư;

Bước 7: Cơ quan đăng ký đầu tư trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Cách thức Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư
Hồ sơ Số lượng:

04 (bốn) bộ hồ sơ, trong đó có (01) một bộ gốc.

Thành phần:

1.    Văn bản đăng ký đầu tư;

2.    Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu với nhà đầu tư cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý với nhà đầu tư tổ chức;

3.    Đề xuất dự án đầu tư;

4.    Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính;

5.    Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

6.    Giải trình về sử dụng công nghệ;

7.    Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Thời hạn giải quyết 35 ngày làm việc, trong đó:
Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ thẩm định ý kiến của cơ quan có liên quan 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc thẩm quyền quản lý 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương 07 ngày kể từ ngày nhận báo cáo thẩm định
Đối tượng thực hiện Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng;
Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
Kết quả Hồ sơ hợp lệ: Quyết định chủ trương đầu tư
Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo hoàn thiện hồ sơ/từ chối cấp GCNĐKĐT
Căn cứ pháp lý –   Luật Đầu tư 2014;
–   Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 25/11/2015 hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều Luật Đầu tư;
–   Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư